MIP – Systém miešanie zeminy (Mixed In Place / DSM)

MIP (DSM) sa využíva na zosilnenie podložia pod budovami, inžinierskými stavbami, dopravnými a vodohospodárskymi stavbami.

MIP / DSM

Zosilnenie podložia sa realizuje pomocou vytvárania stĺpu projektovaného priemeru a hĺbky. Stĺpy sú realizované pomocou pilótovacej súpravy s  vysokootáčkovou prevodovkou so špeciálnym miešadlom. Technologický postupo spočíva v zavŕtaní miešadla do zeminy, ktorého tvar spôsobuje narušenie zeminy a jej premiešavanie s vhodným pojivom tlačeným betonárskou pumpou. Najčastejšie používaným pojivom je cementová zmes.

Miešacie zariadenie je zahĺbené do zeminy na projektovanú hĺbku niekoľkokrát za súčasného otáčania a tlačenia zmesi. Vďaka tomu ostane pojivo dôkladne premiešané so zeminou osahujúcou kamenivo a podzemnú vodu a takto vznikne vytvorený požadovaný stĺp MIP (DSM). V prípade potreby sa do stĺpov múže vložiť výstuž.

Podzemné miešanie zeminy MIP (DSM) sa taktiež využíva pri realizácii podzemných tesniacich stien. Podzemná tesniaca stena  (PTS) vytvorená pomocou technológie MIP (DSM) sa tvorí pomocou prekrývajúcich sa navzájom stĺpov, ktorých realizácia je podobná ako pri zosilnení podložia.

Pri PTS sa najčastejšie používa ako pojivo cemento-bentonitová zmes. Podzemné tesniace steny vytvorené technológiou MIP (DSM) sa najčastejšie využívajú pri rekonštrukcii  protipovodňových hrádz, kde sa v mieste priesakov dodatočne zosilňuje stabilita hrádze.

Overovanie parametrov stien, ako je koeficient filtrácie alebo pevnosť, sa vykonáva pomocou skúšok materiálu odobratých počas realizácie podzemnej tesniacej steny, a taktiež skúšok po odkrytí vyhotovení steny.

Kontakt

BUDOKOP s. r. o., Štúrova 27, 040 01 Košice

+421 917 788221

info@budokop.sk