Tryskova injektáž – Jet-grouting

Stĺpy vytvorené pomocou vysokotlakovej injektáe – technológia tryskovej injektáže (jet-grouting)

Vytváranie stĺpov tryskovej injektáže spočíva v lokálnom rozrušení existujúcej štruktúry pôdy pomocou vysokoenergetického prúdu zmesi so súčasným vynášaním časti vývrtu na povrch a vtláčaním cementovej zmesi do prostredia. Prostredníctvom tejto technológie sa v zemi vytvárajú zeminovo-cementové stĺpy v tvare podobnom valcu s priemerom 600 až 2500 mm.

Stĺpy tryskovej injektáže sa vykonávajú v dvoch fázach. V prvej fáze sa v zemine pomocou vrtnej súpravy vyvrtáva otvor menšieho priemeru od 100 do 180 mm do požadovanej hĺbky. V druhej fáze sa počas vyťahovania z otvoru na konci vrtnej tyče vystrojenej špeciálnou dýzou alebo skupinou dýz privádza cementová zmes pod tlakom od 50 do 100 Mpa.

Otáčanie tyče pri vyťahovaní spôsobuje prerezávanie pôdnych vrstiev v zóne susediacej s dierou a rozmývanie existujúcej štruktúry pôdy. Pretlak, ktorý sa vo vrte vytvára spôsobuje vynášanie vývrtu na povrch. Zvyšná, nevytlačená časť vývrtu, sa mieša s dopravovanou cementovou zmesou. Počiatočný malý priemer otvoru sa významne zvyšuje na veľkosť v rozmedzí od 600 do 2500 mm. Pri pohybe vrtnej tyče smerom hore je otvor neustále napĺňaný cementovou zmesou až do požadovanej  výšky. Po preinjektovaní sa vytvorí pôdno-cementový stĺp.

Existujú tri druhy technológie tryskovej injektáže: jednoduchý variant (mono-jet), dvojitý variant (dvojitý prúd), trojitý variant (tryskový tri). Výber najvhodnejšej varianty technológie závisí od  miestnych podmienok, geometrie pilót a požiadaviek na kvalitu.

Použitie

Stĺpy tryskovej injektáže sa využívajú na posilnenie podložia a základov ako existujúcich tak i novo navrhovaných budov.

Príklady použitia sú:

  • spevnenie a utesnenie zemných hrádzí,
  • tesné uzavreté nádrže,
  • spevňovanie svahov,
  • posilnenie základov mostov,
  • zabezpečenie stavebných jám,
  • pilótové steny,
  • posilnenie základov existujúcich budov.

Požiadať ponuku:

+421 917 788221

Kontakt

BUDOKOP s. r. o., Štúrova 27, 040 01 Košice

+421 917 788221

info@budokop.sk