Mikropilóty

V jednom technologickom kroku sa vykonáva vŕtanie, injektáž a osadzovanie výstuže, čo umožňuje rýchlejšiu realizáciu. Možnosť overovania uvažovaných podkladov v projektovej dokumentácii počas realizácie, kedže je možnosť úpravy navrhnutých parametrov počas realizácie a umožňuje presnejšie výpočty sadania

Mikropilóty

Mikropilótami nazývame pilóty, ktorých priemer je menší ako 300mm. Bežný priemer mikropilót sa pohybuje v rozmedzí 100 až 300 mm. Mikropilóty sa môžu vykonávať rôznymi technológiami: pri použití vrtných tyčí, spojníkov a vrtných koruniek, ktoré ostávajú po odvŕtaní zabudované v prostredí ako výstuž ale môžu sa tiež použiť vrtné tyče a korunky pre opakované použitie, ktoré sa po odvŕtaní každého vrtu vyberajú. Výstužou sú v takomto prípade rôzne oceľové profily alebo armokoše z betonárskej ocele.

Pre realizáciu mikropilót sa používajú ľahšie a menšie vrtné súpravy, čo umožňuje aj prácu v menej prístupných priestoroch (interiéry budov, v hustej zástavbe, úzke križovatky a pod.)

Výhody použitia systému mikropilót so samozavrtnými tyčami (výstužou):

  • v jednom technologickom kroku sa vykonáva vŕtanie, injektáž a osadzovanie výstuže, čo umožňuje rýchlejšiu realizáciu
  • možnosť overovania uvažovaných podkladov v projektovej dokumentácii počas realizácie, kedže je možnosť úpravy navrhnutých parametrov počas realizácie a umožňuje presnejšie výpočty sadania

Technológia realizácie mikropilót nezáleží od toho, či využívame samozavrtávacie tyče alebo vŕtanie pomocou vrtných tyčí, ktoré sa vyberú. Proces prebieha následovne: počas vŕtania sa používa ako výplach cementová zmes s pomerom voda/cement W/C= ok.0,7. Výplach sa dopravuje cez vnútorný otvor tyčí a je vtláčaný do vrtného otvoru cez otvory vo vrtnom dláte.

Tlak dopravovanej suspenzie sa pohybuje v rozmedzí 5-20 bar v závislosti od geologických podmienok a technických požiadaviek (dĺžka mikropilóty). Vŕtanie prebieha bez vrtných pažníc. Po zavŕtaní každej tyče je nevyhnutné zopakovať pohyb vrtnej prevodovky (hore-dole) so zachovaním otáčok a zásobovania cementovou suspenziou. Po dosiahnutí projektovanej dĺžky sa začne konečná injektáž. Za súčasného točivého pohybu prostredníctvom vrtnej súpravy sa tlačí injektážna zmes – cementová zmes s parametrami W/C=0,4. Bežný konečný injektážny tlak sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 20-40 bar (v závislostí od geologických a technických podmienok). Otvor sa vypĺňa z dna vrtu smerom hore. Proces realizácie mikropilóty sa považuje za ukončený v prípade, keď sa objaví injektážna zmes na povrchu vrtaného otvoru. Celá sústava ostáva vo vrte a má funkciu výstuže mikropilót.

Po uplynutí okolo 30 min. od ukončenej injektáže sa môže realizovať sekundárnu injektáž prostredníctvom dotlačenia cez telo tyčí dodatočného objemu injektážnej zmesi. Sekundárna injektáž sa využíva pri veľkých únikoch injektážnej zmesi tzn. keď objem injektážnej zmesi prekračuje 4x objem zmesi potrebnej pre vypĺnenie otvoru.

Kontakt

BUDOKOP s. r. o., Štúrova 27, 040 01 Košice

+421 917 788221

info@budokop.sk